img

Cần thể chế hóa nguyên tắc tranh tụng trong Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi)

Hiến pháp hiện nay đã quy định vấn đề tranh tụng trong xét xử thành một nguyên tắc “nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm” (khoản 5 Điều 103 Hiến pháp năm 2013) và nó chỉ hiện thực khi nguyên tắc này…

Đăng ngày 28/09/2016