Công chứng Di chúc Kích thước file Loại file Tải về
Mẫu di chúc mới 29 KB
Công chứng HĐ chuyển nhượng Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 49 KB
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân 50 KB
Hợp đồng mua bán hộ chung cư 50 KB
Công chứng HĐ góp vốn Kích thước file Loại file Tải về
Mẫu Hợp đồng tài trợ 623 KB
Mẫu Hợp đồng liên doanh 645 KB
Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chưa niêm yết 621 KB
Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh 637 KB
Công chứng HĐ tặng cho Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư 48 KB
Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền vơi đất 49 KB
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất 47 KB
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 49 KB
Công chứng HĐ thuê Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 55 KB
Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất 54 KB
Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư 56 KB
Công chứng HĐ thế chấp Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất 52 KB
Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 55 KB
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất 55 KB
Công chứng HĐ ủy quyền Kích thước file Loại file Tải về
Hợp đồng ủy quyền 46 KB
Hợp đồng uỷ quyền mới 81 KB
Công chứng Văn bản thừa kế Kích thước file Loại file Tải về
Văn bản phân chia tài sản thừa kế 35 KB
Văn bản nhận tài sản thừa kế 34 KB
Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế 31 KB
Công chứng VB hủy HĐ giao dịch Kích thước file Loại file Tải về
VB hủy HĐ giao dịch 35 KB
Thủ tục Công chứng Hợp đồng huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch 41 KB